English Български

Търсене в сайта:
 
За Борино
Селищна система
Забележителности
Природа
Места за настаняване
Туристически ИнфоЦентър
Продуктов каталог
Полезна информация
Линкове
Проект Trees-Against-Ppoverty
Пеперудения свят на Кастракли
DMS Виденица
Профил на купувача
За нас
Туристически маршрут Мост Кемера
Късноантична станция
Документи Био-Б-Еко
Проект "Граждански диалог"
Моята история
 
Новини Галерия Карта Контакти
_За нас

1.РЕГИСТРАЦИЯ И ДЕЙНОСТ

 

Сдружението е учредено на 22.02.2001г., от 7 ентусиасти, решени да работят организирано,заедно  и в мрежа за запазване на природата, биоразнообразието на територията на община Борино, както и за   развитието и запазването на материалната и духовна култура и уникалност на региона „Западни Родопи”.

Ррегистрирано е с Решение 666/19.06.2001г., в Смолянски  окръжен съд  и бидейки организация в обществена полза е регистрирано  и в Министерството на правосъдието, като неправителствена организация, в обществена полза със следните основни

 2.  ЦЕЛИ:

 
 • да работи за екологичното развитие и съхранение на уникалната природа
 •  да запази местната материална и духовна култура
 •  да съхрани и популяризира исторически и природни забележителности
 • да развива туризма в региона
 • да  работи за опазване на биоразнообразието в общината
 • да образова подрастващото поколение в областта на повишаване на екологичната култура и  опазване на природната среда
 • Рекламно –консултантска дейност, в сферата  екологията и опазване на биоразнообразието
3.ПАРТНЬОРИ и ЧЛЕНСТВО
 
 • През  всичките си над 15 години активна дейност, членската маса на сдружението нарасна до 20 –ма доброволци, в това число специалисти от различни области- педагози, IT  специалисти, планински  водачи, горски специалисти, еколози, биолози, архитекти, инженери, икономисти, ветеринарни специалисти, които подпомагат доброволно дейността на сдружението съобразно техните компетенции.​ 
Сдружението работи в тясно партньорство с :
 • -община Борино, 
 • -Държавно Горско стопанство Борино
 • - СУ "Н. Й. Вапцаров"-Борино
 • -Български туристически съюз
 • -РИОСВ Смолян, както и има създадени множество други ефективни партньорства и членува в тях, като:
Членува  в
 • -Българска Асоциация за селски и екологичен туризъм-БАСЕТ
 • -Българска Асоциация за алтернативен туризъм-             БААТ
 • -Членува  в Сдружение  Местна Инициативна Група- Високи Западни Родопи
 
4.Материална база
 

Сдружение Био-Б-Еко  разполага с постоянен офис, както и стопанисва Туристически информационен център, находящ се в с. Борино , ул. Родопи 33, като към него са изградени  Етнографски кът, Библиотечен кът,  Зала за обществено обучение.
Залата  и офисът  са оборудвани и обезпечени с офис оборудване и  IT техника.  Поддържа собствен уеб сайт -
www.borino.org.
Разполага с оборудване  и екипировка  за теренни проучвания- палатки,спални чували, дестилатор за вода, алпинистки въжета, сечива, защитни  и маскировъчни мрежи и др, необходими за дейността на сдружението
.

 
5.ПРОЕКТИ

През своята  близо  15 годишна дейност, по-важните разработени, финансирани и реализирани проекти на сдружението са  в сферите : Екология, Материална и духовна култура, Социално образователна сфера.
Някои от реализираните проекти:

 
Име на проекта Бюджет
лв
източник период
1 „Идентифициране на нерегламентирани сметища в с.Борино” 500 Фондация ТАЙМ чрез Демократична мрежа –ААМП 2002
2 ” За по – действена екообщност в община Борино „ 3800                                        Фондация „Екообщност”- 2005
3 Изграждане Информационен център – Борино” 5500 Корпус на мира – ААР 2005
4 Организирани курсове по езиково обучение / английски / за деца  и възрастни 3600 СНЦ БИО-Б-ЕКО 2004-2005
5 Изготвяне на проектно предложение „Среднопланински  атрактивен туристически маршрут-Дяволска пътека” 5000 Корпус на мира – Програма „Малки проекти„ SPA 2006
6 „Местните водоизточници-ефективни и сигурни „ 9 912,00 Фондация Екообщност 01.06. - 15.11.20005
7 Обучителен курс  със земеделски производители -по Аглоекологично обучение 1000 СНЦ БИО-Б-ЕКО и Балкан Биосерт ООД 2006
8 „Зала за обществено обучение” 17 200 Чрез дарение на експосланик на САЩ Сол Полански 2006
9 „Развитие капацитета на СНЦ Био-Б-Еко” 4800 Регионален екологичен център за ЦИЕ 2007
10 „Инициатива за активно гражданско общество в община Борино „ 12 543,67 Демократична комисия на САЩ 21.09.2005  31.05.2006
11 „От виртуални игри към реален спорт „ 3 967.38 Корпус на мира – ААР 25.03.2009 20.08.2010
12 Езиково обучение е проведено през юни -септември 950  СНЦ БИО-Б-ЕКО Юни-септ.2009
13 „Обезопасяве на достъпа до природна забележителност Дяволски мост” 2000 Дарение от Уни кредит-Булбанк 2009
14 Младежки лагер за езиково усъвършенстване” MYLE 2853,92 Корпус на мира 2010-2011
15 „Сигурност за нашите семейства „ 3500 ФРГИ, подпрограма „Хората решават „ 2011
16 Дейност по ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА
„Среднопланински атрактивен туристически маршрут -Дяволска пътека”
НА ОБЩИНА БОРИНО по

 
3700
 
/
НА ОБЩИНА БОРИНО
Проект № 21/313/00027
2012
17 Подготовка  и набор на материали за създаване на уеб сайт  www.dyavolskapateka.org 800
(изпълняваме отделна дейност, бенефициент е община Бо рино /
Балкан СиС ООД
Пловдив
2012
18 Професионална реализация на безработни, чрез квалификация и включване в заетост в хотелиерството в община Борино „ 191 340 ОП”Развити е на човешките ресурси” 11.2012-04.2014
19 Дарителска  кампания  DMS  2300 Райфайзен  банк 2014-2015
20 „Дървета срещу бедността” 1538,60 лв Частен дарител-
Р Гърция
11.2011-
11.2012
21 „Дървета срещу бедността” 2100 Частен дарител-
Р Гърция
2013-2014
22 Дарителска  кампания  DMS 1300 Райфайзен  банк 2015-2016
23 Times Heroes-3 инициативи 1200 2015-2016
24 Дарителска  кампания  DMS „Пешеходен мост над Чатак дере”  3800 Райфайзен  банк 2016-2017
 
6.ПРОЕКТИ В ПАРТНЬОРСТВА
 

Сдружението  е взимало  активно участие при подготовката и реализацията на следните по-значими проекти, инициативи:

 

6.1 Реализация на проект „Среднопланински атрактивен маршрут Дяволска пътека”-съвместно с Община Борино-  www.dyavolskapateka.com
cheap rolex imitation watches
 
6.2.„Опазване и подобряване на лечебните  растения и билки” представен за финансиране по Програма  „Европейско Териториално Сътрудничество Гърция – България 2007-2013” в партньорство с общините Ксанти /Р. Гърция / и община Маджарово-Р България /

 
6.3.Проект „Природата и поминъка в община Борино - основа за нетрадиционен туризъм”  по М313 „Насърчаване на туристически дейности”  от ПРСР , партньорство с община Борино
 
6.4.„Поддържане на горската екосистема в района на Чавдар, Буйново и Чала в Западните Родопи чрез възстановяване и сертифициране на гори”, представен за финансиране пред Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд в партньорство с ДГС Доспат, ДГС Борино, км. Чала, км. Чавдар и км. Буйново

7.ИНИЦИАТИВИ
 

Инициатва относно :

 • Разширние на Защитена зона  “Буйновско ждрело”

 • Иницатива  Дарителски  DMS Кампании—за 2014 , 2015,2016  

 • Участие в работна група към проект „Устойчиво използване на ресурсите от  НАТУРА 2000”

 • Инициатива по депониране на батерии с изтекла годност в община Борино

 • Инициатива по проект „Обнинска гора  Борино ”

 • Инициатива по проект „Залесяване на ерозирани площи„

 • Инициатива „Засади дърво„

 • Инициатива  “Дървото на Орфей”

01.2017
1:1 imitation watches
© 2005 СНЦ "Био-Б-Еко", Web design Balkan Sys