English Български

Търсене в сайта:
 
За Борино
Селищна система
Забележителности
Природа
Места за настаняване
Туристически ИнфоЦентър
Продуктов каталог
Полезна информация
Линкове
Проект Trees-Against-Ppoverty
Пеперудения свят на Кастракли
DMS Виденица
Профил на купувача
За нас
Туристически маршрут Мост Кемера
Късноантична станция
Документи Био-Б-Еко
Проект "Граждански диалог"
Моята история
Проект GIVE0EUR HOPE
 
Новини Галерия Карта Контакти
Природа

“Горице, ситна, зелена”

 

 

Ние сме заобиколени от природа, която ни дава усещането за безкрайна свобода, усещане за вечност и устойчивост. Такава са я познавали други преди нас, такава искаме да остане тя и за всички, които ще дойдат след нас.   

В границите на района на с. Борино са описани около 2000 висши растения, някои от които са от първостепенно биологично и научно значение. От тях защитените от закона са 69 вида, а 11 са включени в Европейския списък на редките, застрашени и ендемични растения. В Червената книга на България са вписани като застрашени и редки 100 вида.

-Алпийски повет (Clematis Alpina) - многогодишно тревисто растение с катерливи стъбла, залавя се с листните дръжки за храстите и иглолистните дървета. Този вид е защитен у нас и включен в Червената книга. 

 

Сред родопските растения има 95 ендемични - 56 балкански и 39 български. Има растения, които се срещнат само в Родопите и никъде другаде. Някои от тях са:

- Родопски силивряк (Haberlea rhodopensis) – многогодишно растение с тъмнозелени назъбени листа, цветовете му са виолетови. Расте по варовиковите скали. То е балкански ендемит, остатък от древна флора, устоял на промените през ледниковите периоди. Легендата разказва, че е поникнало от кръвта на Орфей. Силивряка, ако е  хербаризиран и след това потопен във вода, отново се съживява.     

- Родопското омайниче (Geum rhodopaeum) расте из влажните планински ливади, цъфти с ярко оранжево-червени цветове. То е български регионален ендемит.

- Родопското лале (Tulipa rhodopea) се среща върху варовити скалисти места, цъфти с яркочервени едри цветове с черно петно в основата. То не вирее никъде другаде по света освен в Родопите.

 

Във вековните гори на община Борино се срещат плодовете на виреещата от векове на родопска земя горски боровинки, горски ягоди, малини и шипки. В тях могат да се намерят различни видове вкусни гъби - манатарки, масловки, сърнелки и пачи крак, освен това може да си наберете букет от различни благоуханни билки - риган, мащерка, кантарион, бял равнец, здравец и др.

  

Фауната е представена с многообразие от животни, много от които са с национално, европейско  и   световно значение – мечки, вълци, глигани, сърни, елени, муфлони, диви кози, глухари, скалолазки, орли, соколи, сови, зайци и други дребни хищници.

 

Средната надморска височина на района е 1200 м.,  почвите са  кафяви-горски. Горският фонд е над 5280 хектара, като преобладават смърчовите и борови гори. Интересно е хибридното дърво в м. “Кабата”, представляващо смес от кора на бял бор и корона на смърч.

 

На територията на общината се намира  природен  резерват “Кастракли”.

Резерватът е с обща площ 124 ха. Създаден е с цел да се запази  вековната черборова гора, скални групи и характерен природен пейзаж. Той впечатлява с извънредно красивия ландшафт с величествените отвесни скали, вековни гори от  бял бор, ела, бук, явор, воден габър и  трепетлика, както и много смесени горски насаждения, които не се срещат на други места в страната. По-голяма част от насажденията са на средна възраст повече от 200 г.  Средната надморска височина е 1200 м. Най-високата му точка е 1291,3 м., а най-ниската 911м. Теренът е много разнообразен, силно пресечен на места със стръмни и много стръмни, а на други места със слабо наклонени склонове. Стръмните и дълги скални образувания с отвесни скали  са много живописни с разнообразни первази и тераси.  В резервата се среща богат и разнообразен животински и растителен свят. Установени са 25 растителни вида с природозащитен статус. От включените в Червената книга на България за територията на природния резерват “Кастракли” са установени 12 вида, от които един с категория “застрашен”  и 11 с категория “рядък”.

 

 

Като цяло в региона растителното богатства не е добре проучено. Открити са над 2000 вида и подвида висши растения, а се предполага че са повече. Недостатъчно проучени са гъбите, лишеите, мъховете и почвените водорасли.

Галерия

2005 СНЦ "Био-Б-Еко", Web design Balkan Sys